BizOS

BizOS

บริการ Application ทางธุรกิจให้เช่าบนระบบ Cloud ครอบคลุมทุกธุรกิจ ทุกขนาดธุรกิจ เรามี Application มากกว่า 100 Applications

Read more

Big Data

Big Data

บริการ Big Data ให้เช่าผู้ใช้งานสามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายจากฐานข้อมูล Big Data ของเรา ในการโปรโมทธุรกิจ สินค้า หรือ บริการ ไปยังทุกช่องทางได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

Read more

AI-BOT to Make Automation

AI-BOT to Make Automation

บริการ AI-BOT ให้เช่า เป็นผู้ช่วยที่จะช่วยคุณทำงานอย่างอัตโนมัติ เช่น งานขาย งานตลาด งานหลังบ้าน เช่น งานบัญชี งานตรวจสอบ งานบุคคล งานออกรายงาน

Read more

APPBankAsia เราเป็นผู้พัฒนา และ บริการให้เช่า Application ทางด้านธุรกิจบนระบบ Cloud ในรูปแบบ Software as a Service (SAAS) สำหรับทุกธุรกิจ , ให้บริการ Software Marketing Technology / MarTech , บริการ Big Data Technology และ บริการ AI-BOT Technology โดยให้บริการในประเทศไทย และ กลุ่มประเทศ CLMV ภายใต้ Concept “Everything in Cloud”

โดยเราให้บริการ Software ของเราภายใต้ชื่อ “BizOS” หรือ “Business Operating System”
ซึ่งเรามีเป้าหมายที่จะเป็นบริษัทที่ให้บริการ Software ทางด้านธุรกิจบนระบบ Cloud ที่ใหญ่ที่สุด ที่ครอบคลุมทุกธุรกิจที่สุดในไทย และ กลุ่มประเทศ CLMV ในอนาคต