BizOS Human Resources Automation for All Business

เป็นระะบบบริหารงานบุคคลและธุรการ ที่ครอบคลุมทุก Function งานของ HR มากที่สุด ที่พัฒนาโดย APPBankAsia ด้วยคนไทย 100% โดยมี Application ภายใต้ระบบ Human Resource นี้กว่า 39 Applications ประกอบรวมกัน

สำหรับ Product นี้รองรับทุกประเภทธุรกิจ และ ทุกขนาดของธุรกิจ สามารถใช้งานร่วมกันจากบริษัทในเครือได้ , ค่าเช่าระบบที่ประกอบด้วย 39 ระบบ และ Private Server บน Cloud Data Center ที่ดีที่สุดที่ Amazon AWS
ค่าเช่าเริ่มต้นเพียง 50,000 บาท / เดือน หรือ ถ้าจ่ายเป็นปีเพียงปีละ 500,000 บาทต่อปี โดยบริษัทที่เช่า ไม่ต้องซื้อ Server , ไม่ต้องมี Server License , ไม่มีการติดตั้ง Program ที่เครื่องลูกค้า , ไม่ต้องมีพนักงาน IT เพราะเราและพันธมิตรของเราดูแลให้ ผู้เช่าเพียง Register -> จ่ายเงินค่าเช่า -> อบรมการใช้งาน และ ทำงานได้เลย
*
BizOS Human Resources Automation ประกอบด้วย Application ดังนี้
1.Employee Master : ระบบทะเบียนประวัติพนักงาน
2.Time & Attendance : ระบบการเข้างาน และ การลา ของพนักงาน
3.Payroll : ระบบคำนวณค่าจ้าง และ จ่ายเงินเดือนพนักงาน
4.Welfare : ระบบสวัสดิการพนักงาน
5.Appraisal : ระบบประเมินผลงานพนักงาน
6.Training : ระบบฝึกอบรมพนักงาน
7.Taxation : ระบบคำนวนภาษีเงินได้พนักงาน
8.Work Flow : ระบบ Work Flow
9.Global Setting : ระบบกำหนดค่าเริ่มต้นระบบ
10.Reporting Service : ระบบการออกรายงาน
11.AI-BOT Staff : ระบบพนักงานที่เป็นหุ่นยนต์ ในระบบ Computer เพื่อให้ทำงานแทนคนอัตโนมัติ
12.Outsource Management : ระบบบริหารจัดการพนักงาน Outsource
13.First Aid Room Management : ระบบห้องพยาบาล
14.General Affair Management : ระบบงานธุรการ
15.Print form Service : ระบบ Print หนังสือต่างๆเช่น ใบรับรองเงินเดือน
16.Mobile Office Management : ระบบบริหารจัดการพนักงานที่ทำงานนอกสถานที่

17.Employee Self Service : ระบบที่ให้พนักงานเข้าใช้งานเพื่อดูข้อมูล , print หรือ update ข้อมูลตัวเอง
18.Food and Canteen Management : ระบบจัดการห้องอาหาร โรงอาหาร
19.Vehicle Management : ระบบบริหารจัดการการใช้รถยนต์
20.Meeting Room Management : ระบบบริหารจัดการการใช้ห้องประชุม
21.Stock Stationary Management : ระบบ Stock stationary ของบริษัท
22.Provident Fund Management : ระบบจัดการ Provident fund ของพนักงาน
23.Security Management : ระบบรักษาความปลอดภัยของบริษัท
24.Funeral Management : ระบบฌาปณกิจของพนักงาน และ ครอบครัว
25.Trainee Management : ระบบบริหารจัดการผู้มาฝึกงาน
26.Mate Management : ระบบบริหารจัดการแม่บ้าน ของสำนักงาน
27.Man Power Management : ระบบบริหารจัดการกำลังคน
28.Time Sheet Management : ระบบบันทึกงานที่ทำในแต่ละวันของพนักงาน ว่าในแต่ละวันทำอะไรบ้าง
29.Employee Booking Management : ระบบการจองเครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆของพนักงาน
30.Doctor Fee : ระบบคำนวณค่าจ้างของแพทย์
31.Employee Movement Management : ระบบบริหารจัดการการย้ายของพนักงาน
32.Notice Automation : ระบบการออกใบเตือน และ การควบคุม
33.Merit Automation : ระบบการออกหนังสือชมเชย
34.Knowledge and Skill Management : ระบบการจัดการความรู้ และ จัดการความสามารถของพนักงาน
35.Employee Complaint Management : ระบบบริหารจัดการข้อร้องเรียนของพนักงาน
36.Employee Contract Management : ระบบบริหารจัดการพนักงานที่เป็นสัญญาจ้าง
37.Union Management : ระบบบริหารจัดกาสหภาพภายในบริษัท
38.Recruitment Management : ระบบการรับสมัครงาน
39.Resignment Management : ระบบบริหารจัดการพนักงาที่ลาออก

*

Learn more at link

*
Learn more about us at
www.appbankasia.com | www.softoneasia.com

Update and follow our news at Google business
https://g.co/kgs/nVZGVP