Universal Inventory & Warehouse Management Cloud จาก APPBankAsia
ระบบจัดการสินค้า / วัสดุ / วัตถุดิบ / ส่วนประกอบ และ คลังสินค้า จาก APPBankAsia
*
Advanced Function
– รองรับสินค้าได้ทุกประเภท ทั่วโลก
– รองรับหลายๆ Warehouse ที่อยู่ในประเทศ และ หลายๆประเทศทั่วโลก
– รองรับการเชื่อมต่อกับแขนกล (Smart Warehouse) ในการนำสินค้า ไปจัดเก็บ หรือ นำสินค้าออกจากตำแหน่งที่จัดเก็บ (Bin-Location)
– รองรับธุรกิจให้เช่าโกดัง หรือ ให้เช่า Warehouse ที่มาจากหลายๆ Client / Customer
– รอบรับการเชื่อมต่กับ Robot
– รองรับประเภทสินค้าที่มีอายุ และ ที่ไม่มีหมดอายุ
*
Common Function
– สามารถเก็บข้อมูลทะเบียนสินค้า แยกเป็นกลุ่มสินค้า ประเภท และข้อมูลประวัติสินค้าได้
– สามารถเลือกวิธีการคิดต้นทุนได้ 2 แบบคือ วิธีคิดต้นทุนแบบถัวเฉลี่ย (Moving Average) และวิธีการเข้าก่อนออกก่อน (FIFO – First in First out)
– สามารถระบุหมวดสินค้า ยี่ห้อสินค้า สำหรับรายงานวิเคราะห์การขายและอื่นๆได้
– สามารถกำหนดยอดคงเหลือต่ำสุด และยอดคงเหลือสูงสุด เพื่อเป็นการแจ้งรายงานว่าสินค้ากำลังจะหมด
หรือมากเกินไปแล้ว
– สามารถกำหนดได้ว่าสินค้าใด ได้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
– สามารถกำหนดราคาซื้อมาตรฐาน สามารถทำระบบ Packing (สินค้ามีหลายหน่วยนับ) ได้ เช่น ชิ้น โหล หีบ กล่อง
– สามารถทำสินค้าบริการได้ คือ สินค้าที่ไม่มี Stock ไม่จำกัดจำนวนคลัง
– รองรับการทำงาน/การเก็บสินค้าแบบหลาย WareHouse ได้
– สามารถกำหนดราคาขายได้ไม่จำกัดระดับ
– สามารถกำหนดปริมาณการซื้อที่เหมาะสมได้ มีสูตรการผลิตเพื่อจะได้ช่วยในการวางแผนการผลิตและ
การจัดซื้อประกอบสินค้าเป็นชุด (SET)
– สามารถบันทึกสินค้า/อ่านรหัสสินค้าที่เป็น Bar Code หรือ Serial Number ได้
– สามารถบันทึกสินค้าเป็น LOT ได้

– สามารถบันทึกรายการเบิกใช้ เบิกผลิต สินค้าตัวอย่าง และตัดสินค้าชำรุดได้
– สามารถบันทึกรายการปรับปรุงการเพิ่มลดสินค้าได้
*
ไปยัง Shop ของเรา

Home


*
เกี่ยวกับผู้พัฒนา และ ให้บริการ
www.appbankasia.com