Purchasing Cloud / ระบบจัดซื้อ จาก APPBankAsia
ระบบจัดซื้อจาก APPBankAsia ออกแบบมาสำหรับทุกธรกิจ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจาก Provider / Supplier / Vendor / Plant ต่างๆอัตโนมัติ รองรับการดำเนินการแบบ Inter Company เชื่อมโยงใบสั่งซื้อไปยัง Dealer / Supplier / Vendor อัตโนมัติ , ระบบสร้าง Purchase Order ให้อัตโนมัติ เมื่อมีการคำนวณ Material จากระบบ MRP , ทำงานเป็นแบบ Work Flow ทุกขั้นตอน ป้องกันการฉ้อโกง และ อนุมัติคำสั่งซื้อด้วยคน หรือ AI-BOT ได้

คุณสมบัติอื่นๆ เพิ่มเติม
• สามารถทำงานแบบ Inter Company ได้ หมายถึง เมื่อระบบออกใบสั่งซื้อจากระบบ BizOS Enterprise แล้วระบบจะส่ง Trigger เพื่อให้ Server อีกฝั่งนึงสร้าง Sale Order ขึ้นมาให้อัตโนมัติ หรือ เมื่อระบบอีกฝั่งนึงสร้างใบส่งของแล้ว ระบบก็จะ Trigger มาสร้างใบรับของอีกฝั่งให้อัตโนมัต
• หากสิ่งค้าที่สั่งซื้อเป็น Asset ระบบก็จะทำการเชื่อมโยงไปตั้งเป็นทะเบียนทรัพย์สินให้อัตโนมัติ พร้อม Print QRCode และ ติดตั้ง RFID ให้อัตโนมัติ และ เชื่อมโยงไปยังระบบ Maintenance เพื่อวางแผนการซ่อมบำรุง การเก็บใบรับประกัน เพื่อเข้าสู่ระบบ Document Center ให้อัตโนมัติ
• สามารถประเมิน Vendor Score Card ได้ว่าสินค้าที่จะซื้อ จะซื้อจากใคร โดยดูได้จาก Vendor Score Card ที่ระบบประเมินได้
• สามารถกำหนดได้ว่า จะเป็นคำอบุมัติใบสั่งซื้อ หรือ AI-BOT เป็นคนอนุมัติ
• สามารถประเมินเป็นเดือน / ไตรมาส / ปี ได้ว่า Vendor แต่ะเจ้าได้คะแนนเท่าไร เพื่อประเมินคุณภาพ และ ความพึงพอใจ เจ้าไหนควรจะสั่งซื้อต่อ หรือ เจ้าไหนจะไม่สั่งซื้ออีก
• รองรับการสั่งซื้อ ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ
• สามารถเชื่อมโยงกับ Web Market Place อัตโนมัติ
• สามารถกำหนดอัตราภาษีและประเภทการคิดภาษีได้ทั้งภาษีแบบแยกนอกและรวมใน
• สามารถกำหนดวันที่ส่งมอบสินค้าในใบสั่งซื้อได้
• สามารถกำหนดให้มีระบบการขออนุมัติซื้อผ่านระบบ Work Flow ได้ เพื่อใช้เป็นระบบควบคุมภายในของบริษัท
• สามารถตรวจสอบประวัติการซื้อ เช่น วันที่ซื้อ ราคาซื้อ จำนวนที่ซื้อของสินค้าแต่ละชนิด จากที่เคยบันทึกซื้อไว้ จากผู้ขายแต่ละรายเป็นการย้อนหลังได้
• สามารถตรวจสอบสินค้าค้างรับของผู้จำหน่ายแต่ละรายได้
• เมื่อบันทึกการซื้อ โปรแกรมจะตั้งเจ้าหนี้ เพิ่มสินค้าใน Stock ออกรายงานภาษีซื้อ ลงบัญชีให้โดยอัตโนมัติและได้รายงานวิเคราะห์การซื้อโดยทันที

• รายงานซื้อ เรียงตามวันที่ เรียงตามผู้ขาย เรียงตามสินค้า เรียงตามแผนก
• รายงานส่งคืนสินค้า และการออกใบลดหนี้
• รายงานใบเพิ่มหนี้
• รายงานซื้อสด เรียงตามวันที่ เรียงตามผู้ขาย เรียงตามสินค้า
• รายงานราคาสินค้าที่ซื้อมา n ครั้งหลัง
• รายงานใบขออนุมัติซื้อ
• รายงานใบสั่งซื้อสินค้า เรียงตามวันที่ เรียงตามแผนกและสินค้า เรียงตามสินค้าและผู้ขาย
• รายงานสินค้าค้างรับ เรียงตามวันที่ เรียงตามแผนกและสินค้า เรียงตามสินค้าและผู้ขาย เรียงตามแผนก
• สรุปยอดซื้อประจำเดือน
• สรุปยอดซื้อประจำปี
• รายงานเจ้าหนี้รายใหม่ประจำเดือน
• สามารถเชื่อมโยงกับระบบ MRP (Material Requiment Planning) เพื่อสร้างระบบ EDI ในการออกใบ P/O electronic ส่งให้กับ Supplier ได้
• และ ความสามารถอื่นๆอีกมากมาย
*
ไปยัง Shop ของเรา
http://appbankasia.com/?product=purchasing-cloud-%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%81
*
เกี่ยวกับผู้พัฒนา และ ผู้ให้บริการ
www.appbankasia.com