Rent Cloud
*
Application สำหรับธุรกิจให้เช่าทุกประเภท เช่น ธุรกิจให้เช่ารถ , เช่ามอเตอร์ไชด์ , เช่าอุปกรณ์สำนักงาน , เช่าคอมพิวเตอร์ , เช่าโปรแกรม , เช่าเครื่องจักร , เช่า Apartment , เช่าบ้าน , เช่าคอนโด , เช่าพื้นที่สำนักงาน เป็นต้น
มาพร้อมผู้ช่วยที่ช่วยทำงานจัดการระบบให้ท่านอัตโนมัติด้วย AI-BOT ของ APPBankAsia ในการทำงานแทนคน แลพ แจ้งเดือนต่างๆอัตโนมัติ
*
ด้วยคุณสมบัติ เพิ่มเติมดังนี้
————
1.Contact – เก็บข้อมูลผู้เช่า
2.Rent Product – สำหรับบันทึกข้อมูลสินค้า / บริการที่ให้เช่า
3.Booking – สำหรับจองสินค้า / บริการ ล่วงหน้า เพื่อเช่า
4.Rent Contract – สำหรับสร้างสัญญาเช่า
5.Money Receive – สำหรับรับเงินค่าเช่า
6.Get Rental Product – สำหรับเบิกสินค้า / บริการ เพื่อให้เช่า
7.Return Rental Product – สำหรับคืนสินค้า / บริการ เมื่อถึงวันครบกำหนดเช่า
8.Refund Money สำหรับคืนเงินค่าเช่า
9.Notify Service – สำหรับแจ้งเตือนให้ลูกค้าเข้ารับบริการ และ แจ้งเตือนสัญญาจะหมดอายุอัตโนมัติ หลากหลายช่องทาง
9.Reporting – ออกรายงาน และ ส่งรายงานอัตโนมัติไปยัง ผู้ดูแลอัตโนมัติ ด้วย AI-BOT
*
Learn more about us at
www.appbankasia.com | www.softoneasia.com

Update and follow our news at Google business
https://g.co/kgs/nVZGVP