BizOS CRM Automation

฿100,000.00

BizOS CRM Automation
ระบบ CRM Automation ระดับ world class จาก APPBankAsia ที่พัฒนาโดยคนไทย 100% โดยมี Application ภายใต้ CRM ของเรากว่า 54 Application ประกอบรวมกัน
มาพร้อมกับฐานข้อมูล Lead กว่า 20 ล้านข้อมูล จากฐานข้อมูล Big Data ของเราที่ใช้คุณใช้ฟรีๆ ไม่จำกัด

พิเศษสำหรับบริษัทขนาดกลางขึ้นไป ค่าเช่าระบบ CRM ของเราพร้อมฐานข้อมูล Big Data ของเรากว่า 20 ล้านข้อมูล และ Private Server บน Cloud Data Center ที่ดีที่สุดที่ Amazon AWS
ค่าเช่าเพียง 100,000 บาท / เดือน หรือ ถ้าจ่ายเป็นปีเพียงปีละ 1 ล้านบาท เหมาะสำหรับธุรกิจประเภท Service Firm, Trading Firm, Financial Firm, Broker Firm, Rental Firm and Other Firm

BizOS CRM Automation ประกอบด้วย 54 ระบบดังนี้
1.Big Data Import : ระบบประมวลผลหากลุ่มเป้าหมาย (Lead)จาก Internet และนำเข้าฐานข้อมูล Big Data Database อัตโนมัติ
2.Big Data Database : ระบบฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย (Lead) ที่ได้จากระบบ Big Data Database โดยระบบและ AI-BOT จะทำการแบ่งกลุ่มแยกแยะเพื่อให้สามารถนำไปใช้งานที่สะดวกรวดเร็ว
3.Big Data Promote : ระบบที่ทำหน้าที่ Promote สินค้า หรือ บริการ ไปยังกลุ่มเป้าหมายจากฐานข้อมูล Big Data อย่างอัตโนมัติไปยังทุกช่องทางเช่น Social, Web, Email, Mail, SMS, Line, Google, …
4.Big Data Export : ระบบที่ทำหน้าที่ Export ข้อมูลจากฐานข้อมูล Big Data และนำเข้าไปยังระบบอื่นๆของลูกค้า
5.Contact Center : ระบบจัดเก็บฐานข้อมูลผู้ติดต่อ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จาก Lead
6.Marketing Cloud : ระบบจัดการงานตลาด โดยคน เป็นผู้ดำเนินการ
7.Sales Cloud : ระบบจัดการงานขาย โดยคน เป็นผู้ดำเนินการ
8.Activities : ระบบจัดการ Activities ของ Contact และ Account
9.Team Management : ระบบจัดการ Team ภายในองค์กร
10.Campaign : ระบบจัดการ Campaign ของ Marketing
11.Call Center : ระบบจัดการ Call / Line / Chat จากลูกค้าที่ติดต่อเข้ามา
12.Asset : ระบบจัดการ Asset ของ Contact เช่น ซ่อมบำรุง , แจ้งซ่อม , ..
13.Case & Solution : ระบบจัดการปัญหา และ ตอบปัญหา ที่ได้รับจากลูกค้า
14.Forecasting : ระบบพยากรการขาย
15.Competitor : ระบบประเมินคู่แข่งขัน แต่ละ Products / Services
16.Contract : ระบบการจัดการสัญญาต่างๆ เช่น สัญญา Subscrube, สัญญาเช่า , สัญญาใช้บริการ , …
17.Document : ระบบจัดการ Document ของ Contact
18.Console & Dashboard : ระบบจัดทำ Dashboard
19.Booking : ระบบการจอง
20.Monitoring : ระบบการ Monitor Case , Activity , Problem , …
21.Notes : ระบบจัดเก็บ Note

22.Opportunities : ระบบจัดการโอกาส
23.Products & Services & Pricing : ระบบจัดการ Products & Services และ กหนดราคาตาม Price List , Standard Price, ..
24.Partner Relationship Management : ระบบบรหารจัดการ Partner
25.Ideas : ระบบไอเดีย
26.FAQ : ระบบจัดการคำถาม คำตอบ ที่ผู้คนมักจะถาม
27.Territory Management : ระบบบริหาร จัดการ เขต การทำงาน เช่น เขตการขาย เขตการให้บริการ
28.Wealth Management : ระบบการจัดการความมั่งคั่งของ Contact
29.Sales force Automation : ระบบให้ AI-BOT ขายให้อัตโนมัติ
30.Customer & Partner Database : ระบบฐานข้อมูลลูกค้า และ คู่ค้า
31.Order Management : ระบบจัดการ Order & Invoicing & Delivery
32.Time & Schedule : ระบบจัดการตารางเวลา ต่างๆ
33.Complaint Management : ระบบบริหาร และ จัดการ คำร้องเรียนจากลูกค้า
34.Analysis & Report : ระบบการวิเคราะห์ และ ออกรายงาน
35.Service Contract : ระบบบริการจัดการ สัญญา บริการต่างๆ
36.Customer Service : ระบบรับแจ้งปัญหาลูกค้า
37.Knowledge Based : ระบบจัดการความรู้ เพื่อ ให้ AI-BOT ตอบคำถามให้อัตโนมัติ
38.Marketing Automation : ระบบที่ให้ AI-BOT ทำการตลาด และ Promote สินค้าและบริการ ให้อัตโนมัติ
39.Budget Management : ระยยบริหารงบประมาณที่ได้รับ เช่น งบด้านการตลาด
40.Products Recommendation : ระบบจัดการและประเมิน สินค้าที่แนะ ให้กับลูกค้าแต่ละราย ทำงานโดย AI-BOT
41.Officer Center : ระบบจัดการฐานข้อมูลของ Staff / Officer
42.Rental : ระบบการเช่า สินค้า หรือ บริการ
43.Remedy : ระบบบริหาร จัดการ Incident / Problem ที่เกิดขึ้น
44.Work Flow : ระบบ Work Flow หรือ ให้รบบส่งอนุมัติไปยัง Station ต่างๆอัตโนมัติ
45.Automation Online Seller : ระบบให้ AI-BOT ประมวลผล และ ขายหา Market Place ให้อัตโนมัติไปทาง Amazon, Lazada และ อื่นๆ
46.E-mail & Web Marketing
47.Google Ads : Adwords, Display network, Email Ads
48.Social Ads : FB, Messenger, IG, Line, …
49.Integrated Backoffice App
50.Integrated Market Place : Amazon, Lazada, …
51.Integrated MailChimp & Sendgrid
52.Integrated SMS Service
53.Subscribe & Member : ระบบสมาชิก และ เก็บค่าสมาชิก

54.Global Setting : ระบบบริหารจัดการ Setting up ระบบ


Learn more
www.appbankasia.com | www.softoneasia.com
Mail to our sale at : appbankasia@gmail.com

Description

BizOS CRM Automation
ระบบ CRM Automation ระดับ world class จาก APPBankAsia ที่พัฒนาโดยคนไทย 100% โดยมี Application ภายใต้ CRM ของเรากว่า 54 Application ประกอบรวมกัน
มาพร้อมกับฐานข้อมูล Lead กว่า 20 ล้านข้อมูล จากฐานข้อมูล Big Data ของเราที่ใช้คุณใช้ฟรีๆ ไม่จำกัด

พิเศษสำหรับบริษัทขนาดกลางขึ้นไป ค่าเช่าระบบ CRM ของเราพร้อมฐานข้อมูล Big Data ของเรากว่า 20 ล้านข้อมูล และ Private Server บน Cloud Data Center ที่ดีที่สุดที่ Amazon AWS
ค่าเช่าเพียง 100,000 บาท / เดือน หรือ ถ้าจ่ายเป็นปีเพียงปีละ 1 ล้านบาท เหมาะสำหรับธุรกิจประเภท Service Firm, Trading Firm, Financial Firm, Broker Firm, Rental Firm and Other Firm

BizOS CRM Automation ประกอบด้วย 54 ระบบดังนี้
1.Big Data Import : ระบบประมวลผลหากลุ่มเป้าหมาย (Lead)จาก Internet และนำเข้าฐานข้อมูล Big Data Database อัตโนมัติ
2.Big Data Database : ระบบฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย (Lead) ที่ได้จากระบบ Big Data Database โดยระบบและ AI-BOT จะทำการแบ่งกลุ่มแยกแยะเพื่อให้สามารถนำไปใช้งานที่สะดวกรวดเร็ว
3.Big Data Promote : ระบบที่ทำหน้าที่ Promote สินค้า หรือ บริการ ไปยังกลุ่มเป้าหมายจากฐานข้อมูล Big Data อย่างอัตโนมัติไปยังทุกช่องทางเช่น Social, Web, Email, Mail, SMS, Line, Google, …
4.Big Data Export : ระบบที่ทำหน้าที่ Export ข้อมูลจากฐานข้อมูล Big Data และนำเข้าไปยังระบบอื่นๆของลูกค้า
5.Contact Center : ระบบจัดเก็บฐานข้อมูลผู้ติดต่อ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จาก Lead
6.Marketing Cloud : ระบบจัดการงานตลาด โดยคน เป็นผู้ดำเนินการ
7.Sales Cloud : ระบบจัดการงานขาย โดยคน เป็นผู้ดำเนินการ
8.Activities : ระบบจัดการ Activities ของ Contact และ Account
9.Team Management : ระบบจัดการ Team ภายในองค์กร
10.Campaign : ระบบจัดการ Campaign ของ Marketing
11.Call Center : ระบบจัดการ Call / Line / Chat จากลูกค้าที่ติดต่อเข้ามา
12.Asset : ระบบจัดการ Asset ของ Contact เช่น ซ่อมบำรุง , แจ้งซ่อม , ..
13.Case & Solution : ระบบจัดการปัญหา และ ตอบปัญหา ที่ได้รับจากลูกค้า
14.Forecasting : ระบบพยากรการขาย
15.Competitor : ระบบประเมินคู่แข่งขัน แต่ละ Products / Services
16.Contract : ระบบการจัดการสัญญาต่างๆ เช่น สัญญา Subscrube, สัญญาเช่า , สัญญาใช้บริการ , …
17.Document : ระบบจัดการ Document ของ Contact
18.Console & Dashboard : ระบบจัดทำ Dashboard
19.Booking : ระบบการจอง
20.Monitoring : ระบบการ Monitor Case , Activity , Problem , …
21.Notes : ระบบจัดเก็บ Note

22.Opportunities : ระบบจัดการโอกาส
23.Products & Services & Pricing : ระบบจัดการ Products & Services และ กหนดราคาตาม Price List , Standard Price, ..
24.Partner Relationship Management : ระบบบรหารจัดการ Partner
25.Ideas : ระบบไอเดีย
26.FAQ : ระบบจัดการคำถาม คำตอบ ที่ผู้คนมักจะถาม
27.Territory Management : ระบบบริหาร จัดการ เขต การทำงาน เช่น เขตการขาย เขตการให้บริการ
28.Wealth Management : ระบบการจัดการความมั่งคั่งของ Contact
29.Sales force Automation : ระบบให้ AI-BOT ขายให้อัตโนมัติ
30.Customer & Partner Database : ระบบฐานข้อมูลลูกค้า และ คู่ค้า
31.Order Management : ระบบจัดการ Order & Invoicing & Delivery
32.Time & Schedule : ระบบจัดการตารางเวลา ต่างๆ
33.Complaint Management : ระบบบริหาร และ จัดการ คำร้องเรียนจากลูกค้า
34.Analysis & Report : ระบบการวิเคราะห์ และ ออกรายงาน
35.Service Contract : ระบบบริการจัดการ สัญญา บริการต่างๆ
36.Customer Service : ระบบรับแจ้งปัญหาลูกค้า
37.Knowledge Based : ระบบจัดการความรู้ เพื่อ ให้ AI-BOT ตอบคำถามให้อัตโนมัติ
38.Marketing Automation : ระบบที่ให้ AI-BOT ทำการตลาด และ Promote สินค้าและบริการ ให้อัตโนมัติ
39.Budget Management : ระยยบริหารงบประมาณที่ได้รับ เช่น งบด้านการตลาด
40.Products Recommendation : ระบบจัดการและประเมิน สินค้าที่แนะ ให้กับลูกค้าแต่ละราย ทำงานโดย AI-BOT
41.Officer Center : ระบบจัดการฐานข้อมูลของ Staff / Officer
42.Rental : ระบบการเช่า สินค้า หรือ บริการ
43.Remedy : ระบบบริหาร จัดการ Incident / Problem ที่เกิดขึ้น
44.Work Flow : ระบบ Work Flow หรือ ให้รบบส่งอนุมัติไปยัง Station ต่างๆอัตโนมัติ
45.Automation Online Seller : ระบบให้ AI-BOT ประมวลผล และ ขายหา Market Place ให้อัตโนมัติไปทาง Amazon, Lazada และ อื่นๆ
46.E-mail & Web Marketing
47.Google Ads : Adwords, Display network, Email Ads
48.Social Ads : FB, Messenger, IG, Line, …
49.Integrated Backoffice App
50.Integrated Market Place : Amazon, Lazada, …
51.Integrated MailChimp & Sendgrid
52.Integrated SMS Service
53.Subscribe & Member : ระบบสมาชิก และ เก็บค่าสมาชิก

54.Global Setting : ระบบบริหารจัดการ Setting up ระบบ


Learn more
www.appbankasia.com | www.softoneasia.com
Mail to our sale at : appbankasia@gmail.com